Udržateľnosť

Naši zákazníci očakávajú, že spoločnosť pochopí svoju morálnu zodpovednosť za spoluprácu, bude rešpektovať pravidlá férovej súťaže v podnikaní a nebude vytvárať riziká pre podnikanie iných. Okrem toho priamo vyzývajú spoločnosť k vytváraniu a rešpektovaniu morálnych princípov, ako aj k zakladaniu rovnakých morálnych princípov u našich dodávateľov.

Rozumieme cieľom znižovania nepriaznivých environmentálnych vplyvov na životné prostredie a ochrany klímy. Dôkladne skúmame požiadavky zákazníkov na maximálny povolený obsah nebezpečných látok. Nami zavedené technológie a produkty v praxi overujeme meraním, či zistené parametre neprekračujú prípustné hodnoty. Zákazníkom poskytujeme kompletné a pravdivé informácie o chemickom zložení našich produktov.

Náš vzťah k životnému prostrediu je postavený na koncepcii trvalo udržateľného rozvoja v oblasti životného prostredia a participácii na ochrane životného prostredia regiónu. O jej ekologickom posolstve svedčí aj integrovaný systém environmentálneho manažérstva certifikovaný v súlade s najnovšou verziou EN ISO 14001. Všetky environmentálne riziká súvisiace s výrobou sme preverili s plánovaným meraním a monitorovaním.